Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais

O Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais ten por obxectivo fundamental elaborar e ter a disposición do público, un censo actualizado das entidades prestadoras de servizos sociais e dos centros e programas autorizados no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

O Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais configúrase ademais, como un instrumento público básico para o coñecemento, o control, a planificación, a ordenación e a publicación do Sistema Galego de Servizos Sociais. Oper en soporte informático, e está adscrito e xestionado pola Consellería da Xunta de Galicia con competencias en materia de servizos sociais (acceso ao  rexistro: https://benestar.xunta.es/XiacWeb/).

Web Xiac

As entidades inscritas no rexistro disponen dun acceso ao rexistro por medios telemáticos, co fin de que periodicamente actualicen os datos inscritos.

Os cidadáns, pola súa banda, poderán acceder para a realización de consultas de carácter informativo sobre a localización e as características dos recursos existentes e a extracción de listados.