Normativa autonómica aplicable aos procedementos de autorización

Lei 13/2008, do 3 de decembro de servizos sociais de Galicia (DOG nº 245, do 18 de decembro).

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia