Obrigas das entidades prestadoras de servizos sociais

As entidades prestadoras de servizos sociais, inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, están obrigadas a:

a) Manter actualizados permanentemente os datos que obren no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.

b) Acreditar no primeiro trimestre do ano o mantemento das súas actividades mediante a presentación no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da memoria de actividades do ano anterior.

Unha vez incorporada, a memoria anual poderá consultarse por todos/as os/as cidadáns.

(Guía de redacción da memoria anual de actividades

Guía de publicación da memoria anual de actividades)

A falta de acreditación da memoria durante dous anos conse­cutivos, determinará a cancelación de oficio da inscrición da entidade no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais,

c) Facilitar á Administración autonómica toda a información que solicite no exercicio das súas competencias.

d) Estar suxeitas ás potestades inspectora e sancionadora da consellería con compe­tencias en materia de servizos sociais.

e) Someter ao réxime de autorización regulado neste decreto, os centros, programas e/ou servizos da súa titularidade, de conformidade coa normativa autonómica que os define e regula.

f) Informar previamente ás persoas usuarias, de xeito claro e comprensible, sobre o réxi­me dos servizos que prestan, as súas condicións, os prezos ou tarifas que se van cobrar, cando procedan, e a forma de pagamento.

g) Velar polo bo estado xeral e de conservación dos equipamentos e instalacións onde se presten servizos e dispensar ás persoas usuarias un trato correcto e non discriminatorio.

h) Dispoñer en cada instalación aberta ao público dun libro de reclamacións a disposición das persoas usuarias, dos seus familiares, representantes legais ou titores e/ou dun procedemento que garanta a xestión das queixas e das suxestións presentadas. Recoméndase que estea composto por follas (prema aquí para acceder a un modelo de folla de reclamacións) cosidas, numeradas correlativamente e en triple exemplar autocopiativo. O procedemento de xestión das reclamacións deberá axustarse ao previsto no Decreto 254/2011, do 23 de decembro (procedemento ao que se refire o seguinte apartado i).

i) Remitir á inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia unha copia das reclama­cións presentadas, no prazo máximo de tres días hábiles, xunto cun informe xustificativo (prema se dexesa obter un modelo de informe) dos antecedentes e das actuacións realizadas para a súa xestión.