Alta no servizo nocturno ou de centro de noite para persoas en situación de dependencia

Aqueles centros residenciais que dispoñan de prazas de atención á dependencia poderan solicitar a autorizacion do inicio de acrtividades para a prestacion do servizo complementario de estadías nocturnas.

  • Modelo normalizado de solicitude de inicio de actividade.
  • Memoria explicativa na que presentarase a programación do servizo: organización e descrición das actividades incluidas, horarios, persoal asignado, servizo de comidas.
  • Modificación do regulamento de réxime interior contemplando este servizo cos prezos a cobrar. (achegando o proxecto de contrato a asinar coas persoas usuarias deste servizo).