Modificación da inscrición

Os datos que constan no rexistro deben estar actualizados, por eso e necesario periódicamente revisar e actualizar os datos inscritos.
Moitos dos datos poden ser actualizados directamente polas entidades e outros e necesario solicitalos á administración xunto  a documentación que xustifique a modificación dos datos inscritos cando se refiren a:

  1. A denominación da entidade e/ou dos centros e programas autorizados dos que a entidade sexa titular.
  2. O enderezo social da entidade.
  3. O obxecto social da entidade.
  4. Os datos identificativos dos/as representante/s legais da entidade e/ou dos/as seus administradores/as.
  5. O cambio de titularidade dos centros ou programas que a entidade teña autorizados.
  6. O cambio de entidade xestora dos centros ou programas que a entidade titular teña autorizados.

¿CANDO DEBE SOLICITALA?
A comunicación da modificación dalgún destes datos poderase realizar con carácter previo a sua efectividade ou ben, no prazo máximo de 30 días, dende a súa efectiva realización.

¿COMO SOLICITALA?
O procedemento iníciase coa presentación, por parte do titular ou representante legal da entidade, da solicitude normalizada dirixida á subdirección xeral de autorización e inspección de servizos sociais da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia acompañada da documentacion que xustifique a modificacion de datos que se pretende.

PRAZOS DO PROCEDEMENTO

-Prazo de resolución da solicitude: 3 meses
-Sentido do silencio: negativo. Unha vez transcurrido este prazo, sen que se resolva expresamente a solicitude, esta entenderase desestimada.