Modelos de normas de funcionamento e contratos

Modelo de ordenanza municipal do Servizo de Axuda no Fogar

Modelo de normas de funcionamento do programa de axuda no fogar

Modelo de normas de funcionamento de centro social

Modelo de normas de funcionamento para centros de persoas maiores e persoas con discapacidade

Modelo de normas de funcionamento dos puntos de encontro familiar

Modelo de normas de funcionamento dos centros de menores e centros de atención á infancia

Modelo de normas de funcionamento das ludotecas

Modelo de Contrato de prestación de Servizos das ECAIS