Servizos complementarios de atención á infancia

Os servizos complementarios de atención á infancia defínense como aquelas prestacións dirixidas á atención e coidado (garda e custodia) dos/das nenos/as de entre 0-12 anos, que teñen como finalidade dar apoio ás familias no coidado dos/das nenos/as. Estes servizos teñen como soporte algún dos centros regulados nesta norma, tendo carácter de actividade complementaria á principal que aqueles desenvolvan.

a) SERVICIO DIURNO: servizo de atención e coidado non continuado dirixido a nenos/as de entre 0-8 anos e prestado nas escolas infantís 0-3 en horario diúrno, é dicir, o comprendido entre a súa hora de apertura e a de peche, sendo esta última sempre anterior ás 21 horas.

Documentación a presentar

 1. Modelo normalizado de solicitude.
 2. Memoria explicativa onde se determine o número de prazas que se solicita, idades dos nenos/as aos que se prestará o servizo, horario do servizo, unidade na que se realizará a prestación, servizos a prestar, acreditando ter un espazo diferenciado cando se atenda a nenos/as de 0-3 anos (estes deben estar nunha unidade que cumpra os requisitos en relacion á zona de descanso e de hixiene).
 3. As normas de funcionamento do centro deberán recoller a prestación deste servizo. Indicando  as súas características (número de prazas, idades dos/as nenos/as, unidade onde se presta o servizo, horario e servizos a prestar)
 4. Ampliación das pólizas de seguros, co fin de dar cobertura aos novos usuarios do servizo.
 5. Plano do local, co fin de determinar a superficie da unidade (de 2m2 por neno/a cun mínimo 30m2 e a súa situación dentro do centro).
 6. Relación detallada do persoal que preste o servizo complementario con indicación da súa titulación, dedicación horaria e adscrición de funcións (non poderá realizar outras funcións ao mesmo tempo na escola infantil) e deberá acreditar titulación en:
  1. Licenciado en pedagoxía ou psicopedagoxía
  2. Mestre especialista en educación infantil ou equivalente
  3. Técnico especialista en educación infantil ou equivalente
 7. Xustificante acreditativo de ter satisfeitas as taxas de autorización de inicio de actividade de servizo complementario nos centros ou programas de servizos sociais esixidas na normativa vixente.

En todo caso, deberase contar cunha persoa como persoal de apoio. A titulación deberá ser ou ben, similar á antes mencionada ou: técnico en atención sociosanitaria, técnico superior en animación socio-cultural, técnicos en coidados auxiliares de enfermería, diplomado/a en puericultura recoñecido pola Consellería de Sanidade ou aquelas outras recoñecidas como apropiadas polo órgano competente para a autorización de centros

b) SERVIZO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR: consiste na alimentación, atención e coidado de nenos/as entre 0 e 12 anos durante o tempo desta prestación. Ten como finalidade apoiar os pais, titores ou gardadores de feito cando concorran circunstancias que o fagan necesario, especialmente aquelas vinculadas á conciliación da vida familiar e laboral.

O servizo incluirá en todo caso o xantar e opcionalmente o almorzo, a merenda e a cea. Pódese prestar en PAIS, escolas infantis e espazos infantis.

 1. Modelo normalizado de solicitude.
 2. Memoria explicativa da prestación do servizo na que indicará o número de prazas, idades dos nenos/as aos que se dirixe, horario, indicación do espazo no que realizarase o servizo, equipamento mobiliario, menús realizados por experto en nutrición ou profesional médico, servizos a prestar, indicación de se o servizo vai a prestarse de xeito directo ou mediante empresa externa (restaurante, catering, etc.). Neste último suposto deberá achegarse o contrato suscrito coa empresa, a autorización dela de sanidade para a prestación deste servizo.
 3. Presentarase a programación do servizo: organización do servizo, organización do persoal, sistema de comidas.Modificación das normas de funcionamento contemplando este servizo cos prezos a cobrar.
 4. Respecto ao persoal,  acreditarase ter un/ha cociñeiro/a cando o servizo sexa propio (con carné de manipulador/a de alimentos), persoal de atención no comedor (segundo a ratio correspondente) e en todo caso, un encargado de comedor.
 5. Documento acreditativo de ter subscrita unha póliza de seguro de responsabilidade civil ilimitada.
 6. Se o servizo se presta a nenos de 0-3 anos deberá contar cunha sala diferenciada, que poderá ser a sala de usos múltiples.
 7. Xustificante acreditativo de ter satisfeitas as taxas de autorización de inicio de actividade de servizo complementario nos centros ou programas de servizos sociais esixidas na normativa vixente.

c) SERVIZO NOCTURNO: servizo de atención e coidados non continuados dirixidos a nenos/as de 0-8 anos e prestado en escolas infantís 0-3 ou PAI en horario nocturno, entendendo como tal o comprendido entre as 22.00 horas e as 8.00 horas como máximo.

Documentación a presentar

 1. Modelo normalizado de solicitude.
 2. Documento acreditativo de ter subscrito unha póliza de seguros de responsabilidade civil ilimitada.
 3. Deberá ter unha sala específica para a prestación do servizo.
 4. O persoal que preste este servizo deberá posuír como mínimo unha titulación similar á esixida ao persoal de atención ou apoio das escolas infantís, ou ter algún curso de especialización na materia (mínimo 300 horas).
 5. Plano do local co fin de determinar a superficie da sala (de 3m2 por neno/a cun mínimo 20m2 e a súa situación dentro do centro). A sala-dormitorio deberá ter un aseo propio incorporado con lavabo, ducha e inodoro adaptado á idade dos usuarios
 6. Memoria explicativa da prestación do servizo na que indicará o número de prazas, idades dos nenos/as aos que se dirixe, horario, indicación do espazo no que realizarase o servizo, equipamento mobiliario.
 7. Presentarase a programación do servizo: organización do servizo, organización do persoal, sistema de comidas.Modificación das normas de funcionamento contemplando este servizo cos prezos a cobrar.
 8. Xustificante acreditativo de ter satisfeitas as taxas de autorización de inicio de actividade de servizo complementario nos centros ou programas de servizos sociais esixidas na normativa vixente.