Efectos da inscrición

A inscrición destes servizos terá por único obxectivo a localización e a clasificación daqueles servizos que, de conformidade coa descrición que se fai no documento da carteitra de servizos, xa están prestándose por entidades inscritas no RUEPSS no ámbito da prevención da dependencia e da promocion da autonomía persoal.